UD-CK

Cơ sở thực hành

03/10/2017 10:56 am
Cơ sở thí nghiệm và thực hành

Phòng thí nghiệm nuôi cấy mô và tế bào thực vật


Phòng thí nghiệm vi sinh và nấm


Vườn thực nghiệm


Hệ thống thủy canh


Vườn thực nghiệm

Nuôi trồng nấm ăn