Đào tạo >> KẾ TOÁN

KẾ TOÁN

Ngày đăng: 13/03/2018Lượt xem: 811

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN

Trình độ đào tạo
:

ĐẠI HỌC

Ngành
:

KẾ TOÁN

Mã ngành
:

7340301

Tên ngành (Tiếng Anh)
:

ACCOUNTING

Loại hình đào tạo
:

Vừa làm vừa học

Hình thức đào tạo
:

Chương trình đào tạo đại trà

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

            Đào tạo cử nhân ngành Kế toán có năng lực về chuyên môn nhằm thực hiện các công tác kế toán, kiểm toán, phân tích tài chính, dự toán và phân tích ngân sách trong các tổ chức một cách độc lập; có phẩm chất tốt, có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp; có kỹ năng tin học, ngoại ngữ, giao tiếp kinh doanh nhằm thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh và khả năng cần thiết cho mục tiêu học tập suốt đời.

1.2. Chuẩn đầu ra

1.2.1. Kiến thức

Kiến thức cơ bản

TT

Mã CĐR chuyên ngành

Tên chuẩn đầu ra về kiến thức cơ bản

1

CĐR1

Hiểu biết những nguyên lý cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2

CĐR2

Hiểu biết những kiến thức cốt lõi về pháp luật đại cương, về toán ứng dụng trong kinh tế

3

CĐR3

Hiểu biết và vận dụng được những kiến thức nền tảng về kinh tế và quản lý

4

CĐR4

Thực hành được tiếng Anh căn bản

5

CĐR5

Hiểu biết và vận dụng được những kiến thức về tin học cơ bản trong hành chính và trong chuyên môn.

 Kiến thức nghề nghiệp

TT

Mã CĐR chuyên ngành

Tên chuẩn đầu ra về kiến thức nghề nghiệp

1

CĐR6

Hiểu biết những kiến thức chuyên sâu về kế toán, thuế, kiểm toán

2

CĐR7

Triển khai thực hiện được công tác kế toán, thuế, kiểm toán ở các tổ chức

3

CĐR8

Nhận dạng, phân tích, xử lý tốt các tình huống phát sinh trong lĩnh vực kế toán, thuế, tài chính của tổ chức

4

CĐR9

Đánh giá, giám sát, kiểm tra, thẩm định các vấn đề liên quan đến kế toán, thuế, tài chính

1.2.2. Kỹ năng

Kỹ năng cơ bản

TT

Mã CĐR chuyên ngành

Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng cơ bản

1

CĐR10

Có năng lực dẫn dắt, điều hành, có khả năng phối hợp, làm việc nhóm

2

CĐR11

Có thể giao tiếp và giải quyết công việc trong môi trường quốc tế

3

CĐR12

Có kỹ năng mềm để vận dụng thích hợp trong công việc và ứng xử trong giao tiếp xã hội

4

CĐR13

Sử dụng thông thạo các công cụ công nghệ thông tin, các phần mềm phổ thông và chuyên dụng để phục vụ cho phát triển nghề nghiệp (đạt chuẩn tin học văn phòng và chuyên ngành)

5

CĐR14

Có thể giao tiếp và giải quyết công việc trong môi trường quốc tế với trình độ tiếng Anh A2 Châu Âu (hoặc tương đương) trở lên

Kỹ năng nghề nghiệp

TT

Mã CĐR chuyên ngành

Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng nghề nghiệp

1

CĐR15

Có kỹ năng vận dụng kiến thức về kinh tế và quản lý vào hoạt động của tổ chức

2

CĐR16

Có kỹ năng vận dụng linh hoạt kiến thức kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính vào tổ chức, vào các tình huống cụ thể

3

CĐR17

Có kỹ năng lập luận, phát hiện và giải quyết vấn đề về kế toán, kiểm toán, thuế, phân tích tài chính, dự toán

4

CĐR18

Có kỹ năng nhận định, đánh giá, giám sát, kiểm tra công tác kế toán, thuế, kiểm toán của tổ chức

5

CĐR19

Có khả năng tự cập nhật kiến thức mới, tự nghiên cứu để áp dụng hiệu qua những kiến thức chuyên môn vào thực tiễn; Có khả năng tổ chức thực hiện các công việc kế toán, kiểm toán phù hợp với đặc thù của tổ chức và đáp ứng yêu cầu của quản lý.

1.2.3. Thái độ và hành vi

TT

Mã CĐR chuyên ngành

Tiêu chuẩn đầu ra về thái độ và hành vi

1

CĐR20

Chăm chỉ, nhiệt tình, cẩn thận, linh hoạt, sáng tạo, sẵn sàng đương đầu với khó khăn

2

CĐR21

Yêu nghề, có đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp

3

CĐR22

Có trách nhiệm với công việc, với xã hội; có tinh thần cầu tiến, chuyên nghiệp trong công việc.

Tham gia các hoạt động cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội

4

CĐR23

Có thái độ hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp.

1.3. Cơ hội việc làm

Kế toán có thể làm việc ở mọi tổ chức. Các công ty và các tổ chức đều cần kế toán dù dưới các hình thức khác nhau, cho dù đó là một tập đoàn khổng lồ hay một doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mỗi doanh nghiệp tính trung bình cần từ 4 đến 6 nhân viên kế toán làm việc.Kế toán là một nghề có nhiều cơ hội việc làm. Nếu tích luỹ tư duy phân tích tài chính, khả năng lãnh đạo và những hiểu biết về thương mại, cơ hội đặt chân vào vị trí quản lý cấp cao (CFO) là hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Nơi làm việc:

- Các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính, sự nghiệp: Đảm nhận các công việc liên quan đến kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán thuế, kiểm tra thuế, quản trị tài chính, dự toán và phân tích ngân sách; giám đốc tài chính.

- Các công ty kiểm toán, các công ty tư vấn kế toán, thuế.

- Trong lĩnh vực ngân hàng, các công ty tài chính.

Các công việc có thể đảm nhận:

- Kế toán viên, kiểm toán viên.

- Kế toán trưởng, trưởng nhóm kiểm toán, giám đốc tài chính.

- Phân tích kinh doanh, phân tích tài chính, lập và phân tích ngân sách.

- Kiểm soát tài chính, tư vấn tài chính, quản trị ngân quỹ.

2. Thời gian đào tạo

Theo thiết kế chương trình là 4 năm, tùy theo khả năng và điều kiện học tập, sinh viên có thể rút ngắn còn 3 năm hoặc kéo dài thời gian học tối đa đến 6 năm.

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 131 tín chỉ, không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, THCN

5. Qui trình đào tạo: Hình thức tín chỉ.

6. Thang điểm: Quy chế đào tạo đại học theo học chế tín chỉ.

7. Nội dung chương trình:

7.1. Học phần chung

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

01

Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1

2

02

Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2

3

03

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

3

04

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

05

Pháp luật đại cương

2

06

Giao tiếp trong kinh doanh

2

07

Khởi nghiệp

2

08

Anh văn 1

3

09

Anh văn2

2

10

Anh văn3

2

11

Tin học văn phòng

3

12

Toán ứng dụng trong kinh tế

4

13

Kinh tế vĩ mô

3

14

Kinh tế vi mô

3

15

Quản trị học

3

16

Kỹ năng mềm

3

17

Nhập môn ngành

1

 

Tổng

43

18

Giáo dục thể chất

4

19

Giáo dục Quốc phòng

4 tuần

7.2. Học phần chung khối ngành

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

 
 

20

Nguyên lý kế toán

3

 

21

Marketing căn bản

3

 

22

Hệ thống thông tin quản lý

3

 

23

Hành vi tổ chức

3

 

24

Thống kê kinh doanh và kinh tế

3

 

25

Thị trường và các định chế tài chính

3

 

26

Nhập môn kinh doanh

3

 

27

Kinh doanh quốc tế

3

 

28

Luật kinh doanh

3

 

29

Tiếng Anh kinh doanh

3

 

 

Tổng

30

 

7.3. Học phần chung của ngành

7.3.1. Học phần bắt buộc

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

 
 

30

Kế toán tài chính 1

3

 

31

Kế toán quản trị

3

 

32

Kế toán hành chính sự nghiệp

3

 

33

Kế toán tài chính 2

3

 

34

Hệ thống thông tin kế toán

3

 

 

Tổng

15

 

7.3.2. Học phần tự chọn

Chọn ít nhất 5 tín chỉ trong các học phần tự chọn sau:

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

 
 

35

Kế toán quốc tế

2

 

36

Nghiệp vụ ngân hàng

3

 

37

Quản trị chiến lược

3

 

38

Tài chính quốc tế

3

 

39

Đầu tư tài chính

3

 

7.4. Học phần chuyên ngành

7.4.1. Học phần bắt buộc

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

 
 

40

Phân tích tài chính doanh nghiệp

3

 

41

Kế toán công ty

3

 

42

Kế toán thuế

3

 

43

Kiểm toán

3

 

44

Thực hành kế toán

3

 

45

Tài chính công ty

3

 

 

Tổng

18

 

7.4.2. Học phần tự chọn

Chọn ít nhất 5 tín chỉ trong các học phần tự chọn sau

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

 
 

46

Kế toán quản trị nâng cao

3

 

47

Kiểm soát nội bộ

3

 

48

Đề án môn học

2

 

49

Kế toán ngân hàng

3

 

50

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

 

7.5. Hoạt động thực hành, ngoại khóa

TT

Hoạt động ngoại khóa

Ghi chú

51

Sinh hoạt ngoại khóa

2 tuần

52

Thực tập năm 2

2 tín chỉ

53

Thực tập năm 3

3 tín chỉ

7.6. Thực tập cuối khóa

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

 

Hình thức 1

 

54

Thực tập năm 4

4

55

Học bổ sung ít nhất 6 tín chỉ được chọn từ các học phần tự chọn

6

 

Hình thức 2

 

56

Khóa luận tốt nghiệp (*)

10

    (*) Sinh viên phải học học phần “Phương pháp nghiên cứu khoa học", có điểm trung bình chung tích lũy theo quy định của Trường và được Khoa chuyên ngành đồng ý cho làm khóa luận tốt nghiệp.

Đào tạo khác

icon-detail

KINH DOANH NÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 13/03/2018Lượt xem: 1936

icon-detail

KIỂM TOÁN

Ngày đăng: 13/03/2018Lượt xem: 711

icon-detail

KẾ TOÁN

Ngày đăng: 13/03/2018Lượt xem: 812

icon-detail

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Ngày đăng: 13/03/2018Lượt xem: 694

icon-detail

Kinh doanh thương mại

Ngày đăng: 13/03/2018Lượt xem: 717

icon-detail

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Ngày đăng: 13/03/2018Lượt xem: 330

icon-detail

Quản trị kinh doanh

Ngày đăng: 13/03/2018Lượt xem: 360

icon-detail

Kinh tế phát triển

Ngày đăng: 13/03/2018Lượt xem: 385