Giới thiệu chung

 

Khoa Kinh tế - QTKD là khoa chủ lực trong các khoa chuyên môn của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Đội ngũ giảng viên trong khoa luôn chủ động đổi mới chương trình, nội dung môn học; tổng hợp lý thuyết, thực tiễn, thực hành và sử dụng phương thức dạy học hiện đại.

Nhiệm vụ: Đào tạo cử nhân, nghiên cứu khoa học và tư vấn thuộc các chuyên ngành quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh.

Ngành đào tạo:

* Quản trị kinh doanh

* Quản trị du lịch và dịch vụ lữ hành

* Kinh doanh thương mại

* Kinh doanh nông nghiệp

* Kế toán

* Kiểm toán

* Tài chính doanh nghiệp

* Ngân hàng

* Kinh tế phát triển.

* Kinh doanh nông nghiệp

Tổ chức:

Khoa hiện có: 28 giảng viên, 100% được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế tại các nước phát triển và các đại học danh tiếng trong nước, trong đó có 01 Phó giáo sư, 05 Nghiên cứu sinh (NCS) và 19 Thạc sĩ (ThS).

Định hướng:

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học về lĩnh vực quản trị kinh doanh, thương mại, kế toán, tài chính nói riêng và trong lĩnh vực kinh tế nói chung cho phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Tây Nguyên và cả nước.

- Tăng cường quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp và các đối tác quốc tế trong việc tìm kiếm cơ hội thực tập,việc làm và nâng cao trình độ cho sinh viên, giảng viên.

- Phát triển và nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên thông qua việc cử cán bộ giảng viên đi học tập các chương trình sau đại học trong nước cũng như nước ngoài.

- Nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo trên cơ sở thực hiện các giải pháp: đẩy mạnh cong tác biên soạn giáo trình và bài giảng điện tử, hoàn thiện và cải tiến giáo trình, tài liệu tham khảo, tài liệu học tập cho các chuyên ngành đào tạo.

- Hướng đến mục tiêu trở thành một nơi đào tạo, nghiên cứu và tư vấn có uy tín về lĩnh vực kinh tế, thương mại tại Tây Nguyên với trình độ ngang hàng các trường đại học hàng đầu ở Việt Nam và các nước trong khu vực.

Liên hệ:

Website: qtkd.kontum.udn.vn

Email: khoakt@kontum.udn.vn

Điện thoại: 02606 501077

Fanpage: Khoa Kinh tế UD-CK