UD-CK

Lộ trình học

CÔNG KHAI CÁC MÔN HỌC CỦA TỪNG KHÓA HỌC, CHUYÊN NGÀNH

 

 

STT

 

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

 

      1. Quản trị kinh doanh (Khóa -K12QT)

 

1

Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1

 

2

Học kỳ 1

-Dự giảng đủ trên 80% số tiết: Điểm thành phần 10%

-Làm đầy đủ các bài tập cá nhân, kiểm tra giữa kì: Điểm thành phần 30%

-Thi kết thúc học phần: Điểm thành phần 60%

2

Pháp luật đại cương

 

2

3

Tin học văn phòng

 

3

4

Toán ứng dụng trong kinh tế

 

3

5

Kinh tế vi mô

 

3

6

Quản trị học

 

3

7

Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2

 

3

Học kỳ 2

8

Anh văn 1

 

3

9

Kinh tế vĩ mô

 

3

10

Khởi nghiệp

 

2

11

Giáo dục thể chất

 

1

12

Nguyên lý kế toán

 

3

13

Marketing căn bản

 

3

14

Giao tiếp trong kinh doanh

 

3

Học kỳ 3

15

Anh văn 2

 

2

16

Giáo dục thể chất

 

1

17

Hệ thống thông tin quản lý

 

3

18

Hành vi tổ chức

 

3

19

Thống kê kinh doanh và kinh tế

 

3

20

Nhập môn kinh doanh

 

3

21

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

 

3

Học kỳ 4

22

Anh văn 3

 

2

23

Giáo dục thể chất

 

1

24

Thị trường và các định chế tài chính

 

3

25

Kinh doanh quốc tế

 

3

26

Quản trị  marketing

 

3

27

Quản trị chiến lược

 

3

28

Giáo dục thể chất

 

1

Học kỳ 5

29

Kỹ năng mềm

 

3

30

Luật kinh doanh

 

3

31

Tiếng anh kinh doanh

 

3

32

Quản trị sản xuất

 

3

33

Quản trị nguồn nhân lực

 

3

34

Quản trị tài chính

 

3

35

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

2

Học kỳ 6

 

36

Truyền thông marketing

 

3

37

Phát triển kỹ năng quản trị

 

3

38

Nghiên cứu marketing

 

3

39

Quản trị dự án

 

3

40

Quản trị chuỗi cung ứng

 

3

Học kỳ 7

41

Khởi sự kinh doanh

 

3

42

Quản trị chất lượng toàn diện

 

3

43

Đề án kinh doanh

 

2

44

Kế toán quản trị

 

3

45

Phương pháp nghiên cứu khoa học

 

2

46

Hoạt động ngoại khóa

 

 

Viết báo cáo thực tế

47

Kiến tập

 

2

Học kỳ 4

Đơn vị thực thực tập đánh giá 100% (điểm thành phần)

48

Thực tập năm 3

 

3

Học kỳ 6

49

Thực tập tốt nghiệp

 

4

Học kỳ 8

50

Học ít nhất 6 tín chỉ được chọn từ các học phần tự chọn

 

6

-Dự giảng đủ trên 80% số tiết: Điểm thành phần 10%

-Làm đầy đủ các bài tập cá nhân, kiểm tra giữa kì: Điểm thành phần 30%

-Thi kết thúc học phần: Điểm thành phần 60%

 

 

51

Phần học tự chọn

 

52

Luật thương mại quốc tế

 

3

 

53

Quản trị công nghệ và đổi mới

 

3

54

Quản trị đa văn hóa

 

3

55

Quản trị quan hệ khách hàng

 

3

56

Quản trị ngân hàng

 

3

57

Thương lượng

 

3

58

Lý thuyết và thiết kế tổ chức

 

3

59

Quản trị doanh nghiệp thương mại

 

3

 

      2. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Khóa -K12DL)

 

1

Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1

 

2

Học kỳ 1

-Dự giảng đủ trên 80% số tiết: Điểm thành phần 10%

-Làm đầy đủ các bài tập cá nhân, kiểm tra giữa kì: Điểm thành phần 30%

-Thi kết thúc học phần: Điểm thành phần 60%

2

Pháp luật đại cương  

 

2

3

Tin học văn phòng

 

3

4

Toán ứng dụng trong kinh tế

 

4

5

Kinh tế vi mô

 

3

6

Quản trị học

 

3

7

Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2

 

3

Học kỳ 2

8

Khởi nghiệp

 

2

9

Anh văn 1

 

3

10

Kinh tế vĩ mô

 

3

11

Giáo dục thể chất

 

1

12

Nguyên lý kế toán

 

3

13

Marketing căn bản

 

3

14

Giao tiếp trong kinh doanh

 

2

Học kỳ 3

15

Anh văn 2

 

2

16

Giáo dục thể chất

 

1

17

Hệ thống thông tin quản lý

 

3

18

Hành vi tổ chức

 

3

19

Thống kê kinh doanh và kinh tế

 

3

20

Nhập môn kinh doanh

 

3

21

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

 

3

Học kỳ 4

22

Anh văn 3

 

2

23

Giáo dục thể chất

 

1

24

Thị trường và các định chế tài chính

 

3

25

Kinh doanh quốc tế

 

3

26

Tổng quan du lịch

 

3

27

Kỹ năng mềm

 

3

Học kỳ 5

 

28

Giáo dục thể chất

 

1

29

Luật kinh doanh

 

3

30

Quản trị cung ứng dịch vụ

 

3

31

Lãnh đạo nhóm trong doanh nghiệp du lịch và khách sạn

 

2

32

Chiến lược kinh doanh du lịch và khách sạn

 

3

33

Địa lý du lịch

 

2

34

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

2

Học kỳ 6

35

Quản trị tài chính du lịch và khách sạn

 

3

36

Quản trị đa văn hóa

 

3

37

Marketing dịch vụ

 

3

38

Quản trị kinh doanh nhà hàng

 

3

39

Quản trị sự kiện và lễ hội

 

3

40

Quản trị kinh doanh lưu trú

 

3

Học kỳ 7

41

Quản trị kinh doanh lữ hành

 

2

42

Quản trị điểm đến du lịch

 

2

43

Thiết kế và điều hành chương trình du lịch

 

3

44

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

 

2

45

Nghiên cứu marketing

 

3

46

Hoạt động ngoại khóa

 

2 tuần

Viết báo cáo thực tế

47

Kiến tập

 

2

Học kỳ 4

Đơn vị thực thực tập đánh giá 100% (điểm thành phần)

48

Thực tập năm 3

 

3

Học kỳ 6

49

Thực tập tốt nghiệp

 

4

Học kỳ 8

50

Học ít nhất 6 tín chỉ được chọn từ các học phần tự chọn

 

6

-Dự giảng đủ trên 80% số tiết: Điểm thành phần 10%

-Làm đầy đủ các bài tập cá nhân, kiểm tra giữa kì: Điểm thành phần 30%

-Thi kết thúc học phần: Điểm thành phần 60%

51

Học phần tự chọn

 

52

Văn hóa Việt Nam

 

3

 

53

Quản trị quan hệ khách hàng

 

3

 

54

Nghiệp vụ khách sạn

 

2

 

55

Kế toán quản trị

 

3

 

56

Phương pháp nghiên cứu khoa học

 

2

 

57

Tiếng Anh trong hướng dẫn du lịch

 

2

 

 

      3. Kinh doanh nông nghiệp (Khóa -K12KN)

 

1

Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1

 

2

Học kỳ 1

-Dự giảng đủ trên 80% số tiết: Điểm thành phần 10%

-Làm đầy đủ các bài tập cá nhân, kiểm tra giữa kì: Điểm thành phần 30%

-Thi kết thúc học phần: Điểm thành phần 60%

2

Pháp luật đại cương  

 

2

3

Tin học văn phòng

 

3

4

Toán ứng dụng trong kinh tế

 

4

5

Kinh tế vi mô

 

3

6

Quản trị học

 

3

7

Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2

 

3

Học kỳ 2

8

Khởi nghiệp

 

2

9

Anh văn 1

 

3

10

Kinh tế vĩ mô

 

3

11

Giáo dục thể chất

 

1

12

Nguyên lý kế toán

 

3

13

Marketing căn bản

 

3

14

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

 

3

Học kỳ 3

15

Giao tiếp trong kinh doanh

 

2

16

Anh văn 2

 

2

17

Nhập môn ngành

 

3

18

Giáo dục thể chất

 

1

19

Nguyên lý thống kê kinh doanh và kinh tế

 

3

20

Kế toán nông nghiệp

 

3

21

Anh văn 3

 

2

Học kỳ 4

22

Giáo dục thể chất

 

1

23

Kinh tế nông nghiệp

 

2

24

Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế thị trường

 

3

25

Phân tích chuỗi giá trị

 

3

 

26

Kinh doanh nông nghiệp

 

2

27

Kinh tế phát triển

 

2

28

Quản lý nguồn lực tự nhiên

 

3

29

Kỹ năng mềm

 

3

Học kỳ 5

30

Giáo dục thể chất

 

1

31

Luật kinh doanh

 

3

32

Marketing nông nghiệp

 

3

33

Phân tích chính sách nông nghiệp

 

3

34

Quản trị doanh nghiệp nông nghiệp

 

2

35

Quy trình và công nghệ trong nông nghiệp

 

3

36

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

2

Học kỳ 6

 

37

Tiếng Anh trong kinh doanh

 

2

38

Lập kế hoạch kinh doanh nông nghiệp

 

3

39

Quản trị rủi ro trong kinh doanh nông nghiệp

 

3

40

Quản trị dự án đầu tư trong nông nghiệp

 

3

41

Định giá nông sản

 

2

42

Quy hoạch và phát triển nông thôn

 

3

43

Quản trị phân phối

 

2

Học kỳ 7

44

Đàm phán thương lượng

 

2

45

Công nghệ sau thu hoạch

 

3

46

Kinh doanh nông sản

 

2

47

Quản trị thương hiệu

 

3

48

Hoạt động ngoại khóa

 

 

 

Viết báo cáo thực tế

49

Kiến tập

 

2

Học kỳ 4

Đơn vị thực thực tập đánh giá 100% (điểm thành phần)

50

Thực tập năm 3

 

3

Học kỳ 6

51

Thực tập tốt nghiệp

 

4

Học kỳ 8

52

Học ít nhất 6 tín chỉ được chọn từ các học phần tự chọn

 

6

-Dự giảng đủ trên 80% số tiết: Điểm thành phần 10%

-Làm đầy đủ các bài tập cá nhân, kiểm tra giữa kì: Điểm thành phần 30%

-Thi kết thúc học phần: Điểm thành phần 60%

53

Học phần tự chọn

 

54

Tài chính doanh nghiệp

 

3

 

55

Thanh toán quốc tế

 

2

 

56

Kế toán quản trị

 

2

 

57

Thị trường tài chính nông nghiệp

 

2

 

58

Công nghệ chế biến

 

3

 

59

Khuyến nông

 

2

 

60

Kỹ thuật lâm sinh

 

2

 

61

Kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi

 

3

 

62

Bảo quản thực phẩm

 

3

 

63

Kinh doanh xuất nhập khẩu

 

2

 

64

Kinh doanh nông nghiệp quốc tế

 

3

 

65

Quản trị kinh doanh thực phẩm

 

2

 

66

Hành vi người tiêu dùng

 

2

 

66

Quản trị các yếu tố đầu vào trong nông nghiệp

 

2

 

 68

Nghiên cứu marketing

 

3

 

69

Quản trị chuỗi cung ứng

 

3

 

70

Phương pháp định lượng trong kinh tế

 

2

 

71

Phương pháp nghiên cứu khoa học

 

2

 

72

Kinh tế lượng

 

3

 

73

Thương mại điện tử

 

2

 

     

      4. Kinh doanh Thương Mại (Khóa -K12TM)

 

1

Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1

 

2

Học kỳ 1

-Dự giảng đủ trên 80% số tiết: Điểm thành phần 10%

-Làm đầy đủ các bài tập cá nhân, kiểm tra giữa kì: Điểm thành phần 30%

-Thi kết thúc học phần: Điểm thành phần 60%

2

Pháp luật đại cương  

 

2

3

Tin học văn phòng

 

3

4

Toán ứng dụng trong kinh tế

 

4

5

Kinh tế vi mô

 

3

6

Quản trị học

 

3

7

Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2

 

3

Học kỳ 2

8

Anh văn 1

 

3

9

Khởi nghiệp

 

2

10

Kinh tế vĩ mô

 

3

11

Giáo dục thể chất

 

1

12

Nguyên lý kế toán

 

3

13

Marketing căn bản

 

3

14

Giao tiếp trong kinh doanh

 

3

Học kỳ 3

15

Anh văn 2

 

2

16

Giáo dục thể chất

 

1

17

Hệ thống thông tin quản lý

 

3

18

Hành vi tổ chức

 

3

19

Thống kê kinh doanh và kinh tế

 

3

20

Nhập môn kinh doanh

 

3

21

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

 

3

Học kỳ 4

 

22

Anh văn 3

 

2

23

Giáo dục thể chất

 

1

24

Thị trường và các định chế tài chính

 

3

25

Kinh doanh quốc tế

 

3

26

Quản trị marketing

 

3

27

Kỹ năng mềm

 

3

Học kỳ 5

28

Giáo dục thể chất

 

1

29

Luật kinh doanh

 

3

30

Tiếng Anh trong kinh doanh

 

2

31

Hành vi người tiêu dùng

 

3

32

Quản trị doanh nghiệp thương mại

 

3

33

Thương mại điện tử

 

3

34

Kinh tế thương mại

 

3

35

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

2

Học kỳ 6

36

Logistics và Thương mại quốc tế

 

3

37

Đàm phán kinh doanh

 

3

38

Quản trị phân phối

 

3

39

Quản trị bán lẻ

 

3

40

Quản trị quan hệ khách hàng

 

3

Học kỳ 7

41

Quản trị lực lượng bán

 

3

42

Quản trị xúc tiến

 

3

43

Nghiên cứu marketing

 

3

44

Phương pháp nghiên cứu khoa học

 

2

45

Đề án kinh tế thương mại

 

2

46

Hoạt động ngoại khóa

 

 

Viết báo cáo thực tế

47

Kiến tập

 

2

Học kỳ 4

Đơn vị thực thực tập đánh giá 100% (điểm thành phần)

48

Thực tập năm 3

 

3

Học kỳ 6

49

Thực tập tốt nghiệp

 

4

Học kỳ 8

50

Học ít nhất 6 tín chỉ được chọn từ các học phần tự chọn

 

6

-Dự giảng đủ trên 80% số tiết: Điểm thành phần 10%

-Làm đầy đủ các bài tập cá nhân, kiểm tra giữa kì: Điểm thành phần 30%

-Thi kết thúc học phần: Điểm thành phần 60%

51

Học phần tự chọn

 

52

Quản trị đa văn hóa

 

3

 

53

Quy tắc và các định chế thương mại toàn cầu

 

3

 

54

Giao dịch thương mại quốc tế

 

3

 

55

Quản trị cung ứng dịch vụ

 

3

 

56

Đạo đức kinh doanh

 

3

 

57

Kinh doanh xuất nhập khẩu

 

3

 

58

Marketing quốc tế

 

3

 

59

Bán lẻ điện tử

 

3

 

60

Quản trị tài sản trí tuệ

 

3

 

61

Vận tải đa phương thức

 

3

 

62

Marketing điện tử

 

3

 

 

      6. Kế toán (Khóa -K12KT).

 

1

Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1

 

2

Học kỳ 1

-Dự giảng đủ trên 80% số tiết: Điểm thành phần 10%

-Làm đầy đủ các bài tập cá nhân, kiểm tra giữa kì: Điểm thành phần 30%

-Thi kết thúc học phần: Điểm thành phần 60%

2

Pháp luật đại cương

 

2

3

Tin học văn phòng

 

3

4

Toán ứng dụng trong kinh tế

 

4

5

Kinh tế vi mô

 

3

6

Quản trị học

 

3

7

Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2

 

3

Học kỳ 2

8

Anh văn 1

 

3

9

Khởi nghiệp

 

2

10

Kinh tế vĩ mô

 

3

11

Giáo dục thể chất

 

1

12

Nguyên lý kế toán

 

3

13

Marketing căn bản

 

3

14

Giao tiếp trong kinh doanh

 

3

Học kỳ 3

15

Anh văn2

 

2

16

Giáo dục thể chất

 

1

17

Hệ thống thông tin quản lý

 

3

18

Hành vi tổ chức

 

3

19

Thống kê kinh doanh và kinh tế

 

3

20

Nhập môn ngành

 

3

21

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

 

3

Học kỳ 4

22

Anh văn3

 

2

23

Giáo dục thể chất

 

1

24

Thị trường và các định chế tài chính

 

3

25

Kinh doanh quốc tế

 

3

26

Kế toán tài chính 1

 

3

27

Quản trị chiến lược

 

3

28

Kỹ năng mềm

 

3

Học kỳ 5

 

29

Giáo dục thể chất

 

1

30

Luật kinh doanh

 

3

31

Tiếng Anh kinh doanh

 

3

32

Kế toán quản trị

 

3

33

Kế toán tài chính 2

 

3

34

Hệ thống thông tin kế toán

 

3

35

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

2

Học kỳ 6

 

36

Kế toán hành chính sự nghiệp

 

3

37

Phân tích tài chính doanh nghiệp

 

3

38

Kế toán công ty

 

3

39

Kế toán thuế

 

3

40

Kiểm toán

 

3

41

Kế toán quốc tế

 

2

Học kỳ 7

42

Thực hành kế toán

 

3

43

Tài chính công ty

 

3

44

Đề án môn học

 

2

45

Kế toán ngân hàng

 

3

46

Hoạt động ngoại khóa

 

 

Viết báo cáo thực tế

47

Kiến tập

 

2

Học kỳ 4

Đơn vị thực thực tập đánh giá 100% (điểm thành phần)

48

Thực tập năm 3

 

3

Học kỳ 6

49

Thực tập tốt nghiệp

 

4

Học kỳ 8

 

50

Học ít nhất 6 tín chỉ được chọn từ các học phần tự chọn

 

6

-Dự giảng đủ trên 80% số tiết: Điểm thành phần 10%

-Làm đầy đủ các bài tập cá nhân, kiểm tra giữa kì: Điểm thành phần 30%

-Thi kết thúc học phần: Điểm thành phần 60%

51

Học phần tự chọn

 

 

 

52

Nghiệp vụ ngân hàng

 

3

 

53

Tài chính quốc tế

 

3

 

54

Đầu tư tài chính

 

3

 

55

Kế toán quản trị nâng cao

 

3

 

56

Kiểm soát nội bộ

 

3

 

57

Phương pháp nghiên cứu khoa học

 

2

 

 

      7. Kinh tế phát triển (Khóa -K12PT)

 

1

Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1

 

2

Học kỳ 1

-Dự giảng đủ trên 80% số tiết: Điểm thành phần 10%

-Làm đầy đủ các bài tập cá nhân, kiểm tra giữa kì: Điểm thành phần 30%

-Thi kết thúc học phần: Điểm thành phần 60%

2

Pháp luật đại cương  

 

2

3

Tin học văn phòng

 

3

4

Toán ứng dụng trong kinh tế

 

4

5

Kinh tế vi mô

 

3

6

Quản trị học

 

3

7

Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2

 

3

Học kỳ 2

 

8

Anh văn 1

 

3

9

Kinh tế vĩ mô

 

3

10

Khởi nghiệp

 

2

11

Giáo dục thể chất

 

1

12

Lịch sử các học thuyết kinh tế

 

3

13

Nguyên lý kế toán

 

3

14

Kinh tế phát triển

 

3

15

Giao tiếp trong kinh doanh

 

3

Học kỳ 3

16

Anh văn 2

 

2

17

Giáo dục thể chất

 

1

18

Nhập môn ngành

 

3

19

Kinh tế quốc tế

 

3

20

Kinh tế công

 

3

21

Tài chính công

 

3

22

Kinh tế môi trường

 

3

23

Thống kê kinh doanh và kinh tế

 

3

24

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

 

3

Học kỳ 4

25

Anh văn 3

 

2

26

Giáo dục thể chất

 

1

27

Quản lý nhà nước về kinh tế

 

3

28

Kinh tế vi mô nâng cao

 

3

29

Kinh tế lượng

 

3

30

Giáo dục thể chất

 

1

Học kỳ 5

31

Tiếng Anh kinh tế

 

3

32

Kinh tế vĩ mô nâng cao

 

3

33

Dự báo phát triển kinh tế - xã hội

 

3

34

Lý thuyết trò chơi và tư duy chiến lược

 

3

35

Dân số và phát triển

 

2

36

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

2

Học kỳ 6

 

37

Phát triển nông thôn

 

3

38

Kinh tế phát triển nâng cao

 

3

39

Phân tích kinh tế - xã hội

 

3

40

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

 

3

41

Chương trình và dự án phát triển kinh tế - xã hội

 

3

Học kỳ 7

42

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

 

3

43

Luật hành chính

 

3

44

Kinh tế lao động

 

3

45

Phương pháp nghiên cứu khoa học

 

2

46

Hoạt động ngoại khóa

 

 

Viết báo cáo thực tế

47

Kiến tập

 

2

Học kỳ 4

Đơn vị thực thực tập đánh giá 100% (điểm thành phần)

48

Thực tập năm 3

 

3

Học kỳ 6

49

Thực tập tốt nghiệp

 

4

Học kỳ 8

50

Học ít nhất 6 tín chỉ được chọn từ các học phần tự chọn

 

6

-Dự giảng đủ trên 80% số tiết: Điểm thành phần 10%

-Làm đầy đủ các bài tập cá nhân, kiểm tra giữa kì: Điểm thành phần 30%

-Thi kết thúc học phần: Điểm thành phần 60%

51

Phần học tự chọn

 

 

 

52

Phương pháp định lượng trong kinh tế

 

3

 

53

Thị trường và các định chế tài chính

 

3

 

54

Qui tắc và các định chế thương mại toàn cầu

 

3

 

55

Kinh tế vùng

 

3

 

56

Hành chính công

 

3

 

57

Hệ thống tài khoản quốc gia

 

3

 

 

      8. Luật Kinh tế (Khóa -K12LK)

 

1

Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1

 

2

Học kỳ 1

-Dự giảng đủ trên 80% số tiết: Điểm thành phần 10%

-Làm đầy đủ các bài tập cá nhân, kiểm tra giữa kì: Điểm thành phần 30%

-Thi kết thúc học phần: Điểm thành phần 60%

2

Tin học văn phòng

 

3

3

Tâm lý học ĐC

 

2

4

Xã hội học

 

2

5

Logic học

 

2

6

Kinh tế vi mô

 

3

7

Kinh tế vĩ mô

 

3

8

Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2

 

3

Học kỳ 2

9

Giao tiếp trong kinh doanh

 

3

10

Anh văn 1

 

3

11

Khởi nghiệp

 

2

12

Quản trị học

 

3

13

Giáo dục thể chất

 

1

14

Lịch sử nhà nước và pháp luật

 

3

15

Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật 1

 

2

16

Anh văn 2

 

2

Học kỳ 3

17

Giáo dục thể chất

 

1

18

Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật 2

 

3

19

Luật Hiến pháp

 

3

20

Luật Hành chính

 

3

21

Nhập môn ngành

 

3

22

Luật Hình sự 1

 

3

23

Luật dân sự 1

 

3

24

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

 

3

Học kỳ 4

25

Anh văn 3

 

2

26

Giáo dục thể chất

 

1

27

Luật dân sự 2

 

3

28

Công pháp quốc tế

 

3

29

Luật Thương mại 1

 

3

30

Giáo dục thể chất

 

1

Học kỳ 5

31

Luật thương mại quốc tế

 

3

32

Luật tài chính

 

2

33

Luật hình sự 2

 

3

34

Luật tố tụng hình sự

 

3

35

Kỹ năng đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng

 

2

36

Luật thương mại 2

 

3

37

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

2

Học kỳ 6

38

Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật

 

2

39

Luật tố tụng dân sự

 

3

40

Luật Hôn nhân – Gia đình

 

2

41

Luật kinh doanh bất động sản

 

2

42

Luật lao động

 

3

43

Tiếng Anh chuyên ngành Luật

 

3

Học kỳ 7

44

Tư pháp quốc tế

 

3

45

Luật đầu tư

 

2

46

Luật đất đai

 

3

47

Luật ngân hàng

 

2

48

Luật tố tụng hành chính

 

2

49

Luật giao dịch điện tử

 

2

50

Đề án môn học

 

2

51

Hoạt động ngoại khóa

 

 

Viết báo cáo thực tế

52

Kiến tập

 

2

Học kỳ 4

Đơn vị thực thực tập đánh giá 100% (điểm thành phần)

53

Thực tập năm 3

 

3

Học kỳ 6

54

Thực tập tốt nghiệp

 

4

Học kỳ 8

55

Học bổ sung ít nhất 6 tín chỉ được chọn từ các học phần tự chọn

 

6

-Dự giảng đủ trên 80% số tiết: Điểm thành phần 10%

-Làm đầy đủ các bài tập cá nhân, kiểm tra giữa kì: Điểm thành phần 30%

-Thi kết thúc học phần: Điểm thành phần 60%

56

Phần học tự chọn

 

 

 

57

Nguyên lý kế toán

 

3

 

58

Luật sở hữu trí tuệ

 

2

 

59

Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm

 

2

 

60

Pháp luật cộng đồng Asean

 

2

 

61

Giao dịch thương mại quốc tế

 

3

 

62

Luật môi trường

 

2

 

63

Thanh toán quốc tế

 

3

 

64

Thị trường và các định chế tài chính

 

3

 

65

Phương pháp nghiên cứu khoa học

 

2

 

66

Luật cạnh tranh

 

2

 

 

      9. Giáo dục tiểu học (Khóa -K12TH).  

 

1

Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1

 

2

Học kỳ 1

-Dự giảng đủ trên 80% số tiết: Điểm thành phần 10%

-Làm đầy đủ các bài tập cá nhân, kiểm tra giữa kì: Điểm thành phần 30%

-Thi kết thúc học phần: Điểm thành phần 60%

2

Cơ sở văn hóa Việt Nam

 

2

3

Anh văn 1

 

3

4

Tin học đại cương

 

3

5

Giáo dục thể chất 1

 

1

6

Sinh lý học trẻ em

 

2

7

Văn học thiếu nhi

 

3

8

Tiếng Việt 1

 

3

9

Tập hợp và logic toán

 

2

10

Pháp luật đại cương

 

2

Học kỳ 2

 

11

Anh văn 2

 

2

12

Giáo dục thể chất 2

 

1

13

Tâm lý học đại cương

 

2

14

Tiếng Việt 2

 

3

15

Đại cương văn học Việt Nam

 

2

16

Các tập hợp số

 

3

17

Giáo dục giới tính và phương pháp giáo dục giới tính

 

2

18

Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2

 

3

19

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

2

Học kỳ 3

20

Anh văn 3

 

2

21

Giáo dục thể chất 3

 

1

22

Tâm lý học tiểu học

 

2

23

Số học

 

2

24

Mỹ thuật 1

 

2

25

Thống kê thực hành

 

2

26

Từ Hán Việt

 

2

27

Những vấn đề chung của giáo dục học tiểu học

 

2

28

Đường lối CM của ĐCSVN

 

3

Học kỳ 4

29

Giáo dục môi trường ở bậc tiểu học

 

2

30

Đại số sơ cấp

 

2

31

Giáo dục thể chất 4

 

1

32

Lý luận giáo dục tiểu học và lí luận dạy học tiểu học

 

3

33

Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 1

 

3

34

Đạo đức và phương pháp giáo dục đạo đức ở tiểu học

 

2

35

Âm nhạc 1

 

2

36

Kỹ năng giao tiếp

 

2

37

Hình học

 

2

38

Giáo dục thể chất 5

 

1

Học kỳ 5

39

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục

 

1

40

Phương tiện kỹ thuật dạy học và ứng dụng CNTT trong dạy học ở tiểu học

 

2

41

Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 1

 

2

42

Cơ sở Tự nhiên - Xã hội 1và PPDH ở tiểu học

 

3

43

Thủ công-Kỹ thuật, PP dạy học Thủ công và Kĩ thuật ở tiểu học

 

3

44

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên (TH) 1

 

3

45

Lý thuyết hội thoại

 

2

46

Giáo dục hòa nhập ở tiểu học

 

2

47

Kỹ năng tham vấn

 

2

48

Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 2

 

3

Học kỳ 6

49

Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học  2

 

3

50

Cơ sở Tự nhiên - Xã hội 2 và PPDH ở tiểu học

 

3

51

Phương pháp dạy học Âm nhạc ở tiểu học

 

2

52

Phương pháp dạy học Mỹ thuật ở tiểu học

 

2

53

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên (TH) 2

 

3

54

Tiếng Việt thực hành

 

2

55

Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo (bậc tiểu học)

 

2

Học kỳ 7

56

Đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu học

 

2

57

Phương pháp dạy học Thể dục ở tiểu học

 

2

58

Thực hành tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp & thực hành công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và Sao nhi đồng

 

2

59

Kiến tập sư phạm

 

1

Đơn vị thực thực tập đánh giá 100% (điểm thành phần)

60

Thực tập sư phạm

 

5

 

Học kỳ 8

 

61

Dẫn luận ngôn ngữ

 

2

 

-Dự giảng đủ trên 80% số tiết: Điểm thành phần 10%

-Làm đầy đủ các bài tập cá nhân, kiểm tra giữa kì: Điểm thành phần 30%

-Thi kết thúc học phần: Điểm thành phần 60%

62

Phương pháp giải toán ở tiểu học

 

3

 

63

Từ vựng Tiếng Việt

 

2

 

 

     10. Kỹ thuật xây dựng (Khóa -K12XD).  

 

1

Giải tích

 

3

Học kỳ 1

-Dự giảng đủ trên 80% số tiết: Điểm thành phần 10%

-Làm đầy đủ các bài tập cá nhân, kiểm tra giữa kì: Điểm thành phần 30%

-Thi kết thúc học phần: Điểm thành phần 60%

2

NLCB của CNMLN I

 

2

3

Pháp luật đại cương

 

2

4

Tin học văn phòng

 

3

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

2

6

Đại số tuyến tính

 

2

7

Vật Lý (1+2)

 

3

8

Đường lối CM của ĐCSVN

 

3

Học kỳ 2

9

Hình họa – vẽ kỹ thuật

 

3

10

Anh văn 1

 

3

11

NLCB của CNMLN II

 

3

12

Xác suất Thống kê

 

2

13

Giáo dục thể chất 1

 

1

14

Cơ lý thuyết

 

2

15

Nhập môn ngành XD

 

1

16

Anh văn 2

 

2

Học kỳ 3

17

Toán ứng dụng

 

2

18

Giáo dục thể chất 2

 

1

19

Khởi nghiệp - việc làm

 

1

20

Phương pháp học tập NCKH

 

2

21

Địa chất công trình

 

2

22

Sức bền vật liệu

 

3

23

TN Vật liệu xây dựng

 

1

24

Vật liệu xây dựng

 

2

25

Vẽ xây dựng trên máy tính

 

2

26

Anh văn 3

 

2

Học kỳ 4

27

Giáo dục thể chất 3

 

1

28

Cơ học đất

 

2

29

Cơ học kết cấu I

 

3

30

TN Cơ học đất

 

1

31

Đồ án Kết cấu BTCT

 

1

32

Đồ án kết cấu thép

 

1

33

Kết cấu bê tông cốt thép

 

3

34

Kết cấu thép

 

3

35

Máy xây dựng

 

2

36

Thực tập Nhận thức XD

 

1

37

Giáo dục thể chất 4

 

1

Học kỳ 5

38

Cơ học kết cấu II

 

2

39

Đồ án Kết cấu Công trình BTCT

 

1

40

Đồ án Kiến trúc XD

 

1

41

Kết cấu công trình BTCT

 

3

42

Kỹ thuật thi công I

 

3

43

Thực tập trắc địa

 

1

44

Tin học xây dựng

 

2

45

TN kết cấu công trình

 

1

46

Trắc địa xây dựng

 

2

47

Kiến trúc xây dựng

 

2

48

Phương pháp Phần tử hữu hạn

 

2

Học kỳ 6

49

An toàn lao động

 

1

50

Cấu tạo KT nhà dân dụng

 

3

51

Đồ án Kỹ thuật thi công

 

1

52

Đồ án nền móng

 

1

53

Dự toán xây dựng

 

3

54

Kết cấu công trình thép

 

2

55

Kỹ thuật thi công II

 

2

56

Nền móng

 

2

57

Thực tập Công nhân XD

 

2

58

Đồ án Tổ chức thi công

 

1

Học kỳ 7

59

Học kỳ Doanh nghiệp XD

 

5

60

Quản lý dự án xây dựng

 

2

61

Tổ chức thi công

 

3

62

Chuyên đề đấu thầu XD

 

1

63

Chuyên đề kết cấu CT

 

1

64

Chuyên đề nền móng CT

 

1

65

Chuyên đề thi công CT

 

1

66

Giám sát thi công xây dựng

 

2

67

Kinh tế xây dựng

 

2

68

Đồ án tốt nghiệp XD

 

10

Học kỳ 8

Bảo vệ trước hội đồng và được Hội đồng đánh giá

 

      11. Công nghệ thông tin (Khóa -K12TT) 

 

1

Giải tích

 

3

Học kỳ 1

-Dự giảng đủ trên 80% số tiết: Điểm thành phần 10%

-Làm đầy đủ các bài tập cá nhân, kiểm tra giữa kì: Điểm thành phần 30%

-Thi kết thúc học phần: Điểm thành phần 60%

2

NLCB của CNMLN I

 

2

3

Pháp luật đại cương

 

2

4

Tin học đại cương

 

3

5

Đại số tuyến tính

 

2

6

Vật lý (1+2)

 

3

7

Anh văn 1

 

3

Học kỳ 2

8

NLCB của CNMLN II

 

3

9

Giáo dục thể chất I

 

1

10

Lập trình cơ bản với C

 

3

11

Lý thuyết đồ thị

 

2

12

Nhập môn ngành CNTT

 

1

13

TH Lập trình cơ bản với C

 

1

14

TH Tin học văn phòng

 

1

15

Tin học văn phòng

 

2

16

Anh văn 2

 

2

Học kỳ 3

17

Toán rời rạc

 

3

18

Xác suất Thống kê

 

2

19

Giáo dục thể chất II

 

1

20

Cấu trúc máy tính

 

2

21

Cơ sở dữ liệu I

 

2

22

Mạng Máy tính

 

2

23

TH Cơ sở dữ liệu I

 

1

24

TH Mạng Máy tính

 

1

25

Đường lối CM của ĐCSVN

 

3

Học kỳ 4

26

Anh văn 3

 

2

27

Giáo dục thể chất 3

 

1

28

TH Thiết kế Web

 

1

29

Thiết kế Web

 

2

30

Tư duy thiết kế

 

1

31

Cấu trúc dữ liệu & giải thuật

 

3

32

Cơ sở dữ liệu II

 

2

33

PT thiết kế hướng đối tượng

 

3

34

TH Cơ sở dữ liệu II

 

1

35

TH CTDL & giải thuật

 

1

36

Giáo dục thể chất IV

 

1

Học kỳ 5

37

Khởi nghiệp - việc làm

 

1

38

Công nghệ phần mềm

 

2

39

Công Nghệ XML

 

2

40

Đồ án phần mềm I

 

2

41

Lập trình hướng đối tượng Java

 

2

42

Lập trình Java nâng cao

 

2

43

Lập trình web nâng cao

 

2

44

TH Lập trình HĐT Java

 

1

45

TH Lập trình Java nâng cao

 

1

46

TH Lập trình web nâng cao

 

1

47

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

2

Học kỳ 6

48

Học kỳ doanh nghiệp CNTT

 

5

49

Lập trình trên ĐTDĐ

 

2

50

Lập trình trực quan

 

2

51

Ngoại ngữ chuyên CNTT

 

2

52

Quản trị Mạng

 

2

53

TH Lập trình trên ĐTDĐ

 

1

54

TH Quản trị Mạng

 

1

55

Trí tuệ nhân tạo

 

3

56

TTCM Thiết kế Cơ sở dữ liệu

 

1

57

Phương pháp học tập NCKH

 

2

Học kỳ 7

58

An ninh hệ thống

 

2

59

Chuyên đề phần mềm

 

2

60

Đồ họa máy tính

 

2

61

Kiểm thử phần mềm

 

2

62

Lập trình mạng

 

2

63

Phát triển Hệ thống thông tin

 

3

64

Quản trị dự án CNTT

 

2

65

Thương mại điện tử

 

3

66

TTCM Công nghệ mới CNTT

 

1

67

TH Lập trình mạng

 

1

68

Thiết kế Mạng

 

2

69

Đồ án Tốt nghiệp CNTT

 

10

Học kỳ 8

Bảo vệ trước hội đồng và được Hội đồng đánh giá

70

Phần học tự chọn

 

 

 

 

71

Bảo trì máy tính

 

2

 

 

72

Chuyên đề Cơ sở dữ liệu

 

2

 

 

73

Chuyên đề đồ hoạ

 

2

 

 

74

Chuyên đề mạng

 

2

 

 

75

Công cụ - MT mã nguồn mở

 

2

 

 

76

Công nghệ mạng không dây

 

3

 

 

77

CSDL phi quan hệ

 

2

 

 

78

Điện toán đám mây

 

1

 

 

79

Đồ hoạ đa truyền thông

 

1

 

 

80

Đồ họa ứng dụng

 

2

 

 

81

Hệ điều hành

 

2

 

 

82

Hệ thống thông tin quản lý

 

2

 

 

83

Kế toán máy

 

3

 

 

84

Kho dữ liệu-Khai phá dữ liệu

 

2

 

 

85

Kinh tế học vi mô

 

3

 

 

86

Kỹ Thuật Điện Tử

 

2

 

 

87

Lập trình C#

 

2

 

 

88

Mạng diện rộng

 

2

 

 

89

Nguyên lý kế toán

 

3

 

 

90

Quản trị học

 

2

 

 

91

TH  Lập trình C#

 

1

 

 

92

TH Công cụ - MT mã nguồn mở

 

1

 

 

93

TH Công Nghệ XML

 

1

 

 

94

TH Đồ họa máy tính

 

1

 

 

95

TH Lập trình trực quan

 

1

 

 

96

Thị giác máy tính

 

3

 

 

97

Thiết kế giao diện người dùng

 

2