UD-CK

Sứ mệnh, tầm nhìn

23/05/2019 14:26 pm

Sứ mệnh


Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum là cơ sở đào tạo đại học đa ngành, đa cấp, đa lĩnh vực; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao những kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.

Tầm nhìn


Là một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu ứng dụng và tư vấn có quy mô lớn, có uy tín về kinh tế, giáo dục, nông lâm nghiệp, khoa học và kỹ thuật cho khu vực Tây Nguyên, hành lang kinh tế Đông Tây và khu tam giác phát triển

Giá trị


  • Trung thực, có đạo đức nghề nghiệp về chất lượng đào tạo.
  • Không ngừng đổi mới nâng cao năng chuyên môn của đội ngũ giảng viên.
  • Khuyến khích nghiên cứu khoa học và chuyển giao nghiên cứu cho các doanh nghiệp, hỗ trợ cho các doanh nghiệp ở địa phương về kiến thức chuyên môn.
  • Đoàn kết, nhất trí, coi trọng và thực hiện hợp tác cùng phát triển với các đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng, các cơ quan đoàn thể, các trường và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.