UD-CK
Tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trong trường học. Tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm ...


Thực hiện Kế hoạch số 147-KH/TWĐTN-TNTH ngày 06 tháng 3 năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019; Thông báo số 104-TB/ĐTN-TNTH ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Ban Chấp hành Thành đoàn Đà Nẵng thông báo về Hội thi, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum thông báo đến tất cả CBVC, đoàn viên, thanh niên, HSSV Nhà trường nội dung, cách thức tham gia cuộc thi như sau:


I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA


Tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trong trường học. Tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân.


Là hoạt động thiết thực thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tham gia thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 -2030”; chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019), 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019), 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2019), 129 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019), 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.


II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC 
1. Đối tượng dự thi
1. 1. Bảng cá nhân


    - Bảng A: Sinh viên Việt Nam ở trong và ngoài nước (không bao gồm sinh viên theo học các ngành Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh


    - Bảng B: Giảng viên dưới 35 tuổi đang giảng dạy tại Trường (Không bao gồm  giảng viên đại học, cao đẳng giảng dạy các môn Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh).


1.2. Bảng đội tuyển sinh viên 


    - Mỗi tỉnh, Đoàn trực thuộc cử 01 đội tuyển sinh viên tham dự. Mỗi đội tuyển gồm 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên chính thức và 02 thành viên dự bị đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, thành phố hoặc thuộc đoàn trực thuộc


    - Thành viên của đội tuyển đảm bảo hai tiêu chí sau:


    + Sinh viên đã tham gia thi ít nhất 01 lần ở bảng cá nhân và đạt kết quả 70 % điểm bài thi trở lên.


    + Không là sinh viên ngành Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh).


Hạn chót gửi hồ sơ đăng ký đội tuyển là ngày 22/4/2019. Đăng ký theo mẫu (được ban hành kèm theo Thống báo này) và gửi về Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Số 64 Bà Triệu, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội, email: banthanhnientruonghoc@gmail.com


2. Nội dung, hình thức thi
Theo thể lệ đính kèm Thông báo này


3. Thời gian tổ chức Hội thi
3.1. Bảng cá nhân: Từ ngày 25/3/2019 đến ngày 28/4/2019 (5 tuần)
3.2. Bảng đội tuyển sinh viên


    - Vòng thi cấp cụm, cấp khu vực: tháng 5/2019


    - Vòng Chung kết xếp hạng toàn quốc: dự kiến 19/5/2019


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Ban Chấp hành Đoàn trường tuyên truyền rộng rãi trong CBVC, đoàn viên, thanh niên, HSSV Phân hiệu về mục đích, ý nghĩa của Hội thi; chỉ đạo các Chi đoàn vận động đông đảo đoàn viên, thanh niên, HSSV tham gia theo đúng yêu cầu và thời gian, đảm bảo chất lượng


Trên đây là Thông báo tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019, BTV Đoàn Phân hiệu đề nghị các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai hoạt động nêu trên.

 

Tìm hiểu thể lệ của Hội thi TẠI ĐÂY

Link dự thi  TẠI ĐÂY