Đào tạo

info1

KINH DOANH NÔNG NGHIỆP

Đào tạo cử nhân ngành Kinh doanh nông nghiệp có năng lực chuyên môn; có phẩm chất chính trị tốt; có đủ các kỹ năng nghề ...

info1

KIỂM TOÁN

Đào tạo cử nhân ngành Kiểm toán có năng lực về chuyên môn nhằm thực hiện các công tác kế toán, kiểm soát nội bộ, kiểm toán một ...

info1

KẾ TOÁN

Đào tạo cử nhân ngành Kế toán có năng lực về chuyên môn nhằm thực hiện các công tác kế toán, kiểm toán, phân tích tài ...

info1

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức lý thuyết và thực tiễn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nhất là những ...

info1

Kinh doanh thương mại

Đào tạo cử nhân ngành Kinh doanh thương mại có năng lực về chuyên môn nhằm thực hiện công tác quản trị các hoạt động thương ...

info1

Quản trị dịch vụ du ...

Đào tạo cử nhân ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có đủ năng lực chuyên môn, có phẩm chất chính trị tư tưởng tốt, có ...

info1

Quản trị kinh doanh

Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có năng lực chuyên môn, năng lực thực hiện nhiệm vụ độc lập và hợp tác trong lĩnh vực quản ...

info1

Kinh tế phát triển

Đào tạo cử nhân ngành Kinh tế phát triển có năng lực về chuyên môn nhằm thực hiện các công tác phân tích, hoạch định, tổ chức ...